Archive for the ‘Praca metodą projektu’ Category

*Zwiększenie wiary uczniów i nauczycieli we własne możliwości

*Zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez uczniów

*Bardziej bezpośrednie relacje nauczyciel-uczeń

*Zwiększenie zainteresowania swoim regionem, jego historią, kulturą, mieszkańcami

*Przełamywanie stereotypów

Reklamy

*poster

*plakat

*referat

*folder

*prezentacja multimedialna

*wystawa

*przedstawienie

*konkurs, quiz, teleturniej

*film

*instalacja

*formy literackie (esej, wiersz, reportaż)

*degustacja

*pokaz doświadczenia, eksperymentu

*mapa tematyczna

*projekt strony internetowej

MERYTORYCZNE:

*zgodność z tematem

*różnorodność źródeł informacji

*zasób informacji

*umiejętność  analizy zebranych materiałów i wyciąganie wniosków

*własne spostrzeżenia

FORMALNE:

*staranność wykonania

*poprawność językowa

*kompozycja

*aspekty formalne (czy w prezentacji uwzględniono tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, bibliografię, czy praca zajmuje przewidzianą objętość)

*umiejętność powiązania elementów graficznych z tekstem graficznym

*zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań

Etap 1. Pomysł na projekt.

Etap 2. Sformułowanie tematu.

Etap 3. Zaprezentowanie uczniom celu pracy, omówienie form prezentacji, przedstawienie kryteriów oceniania i harmonogramu działań.

Etap 4. Podział na grupy i przydzielenie zadań.

Etap 5. Realizacja projektu.

Etap 6. Prezentacja efektów.

Etap 7. Ocena.

Etap 8. Ewaluacja.

*kształtowanie umiejętności działania w zespole i sprawnego komunikowania się
*wzmocnienie poczucia odpowiedzialności
*doskonalenie umiejętności planowania pracy
*wdrożenie nawyku systematycznej pracy
*kształtowanie umiejętności samodzielnego gromadzenia informacji
*kształtowanie umiejętności obrony własnych sądów i opinii oraz zabierania głosu na forum
*możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań
*możliwość wykazania się talentami i umiejętnościami rzadko prezentowanymi na lekcji

Projekt edukacyjny to metoda polegająca na indywidualnym lub grupowym opracowaniu przez uczniów zagadnienia  w czasie dłuższym niż godzina lekcyjna.