Posts Tagged ‘portret’

Bibliografia podmiotowa:
1. W. Broniewski, Ballady i romanse, [w:] T. Wroczyński, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa 1997.
2. M. Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] tejże, Wybór nowel, Warszawa 1985.
3. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wrocław 2000.
4. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1982.
5. Cz. Miłosz, Campo di Fiori, [w:] T. Wroczyński, Literatura polska po 1939 roku, Warszawa 1997.
6. B. Prus, Lalka, Warszawa 1986.
7. S. Wyspiański, Wesele, Warszawa 1998.
8. Lament świętokrzyski, [w:] M. Adamczyk i inni, Starożytność- oświecenie, Warszawa 1997.

Bibliografia przedmiotowa:
1. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822- 1864, Wrocław 1999.
2. Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, wybór i oprac. I. Maciejewska, Warszawa 1988.
3. Słownik literatury polskiej XIX wieku, tu hasła: żyd, żydowska kwestia, żydowska literatura, Warszawa 1989.

Reklamy

Portret Żyda w literaturze polskiej

I. Bibliografia podmiotu
1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wrocław 1999
2. Prus Bolesław, Lalka, Kraków 2002
3. Konopnicka Maria, Mendel Gdański, Kraków 2005
4. Krall Hanna, Zdążyć przez Panem Bogiem, Poznań 1997
5. Stefania Ney, Dzieci getta, Warszawa 1949

II. Bibliografia przedmiotu
1. Żbikowski Andrzej, Żydzi, Wrocław 1997
2. Droga Katarzyna, Żydzi, „Cogito” 2003 nr 7
3. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
4. Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006
5. Żydzi polscy, cykl dodatków „Rzeczpospolitej” pod red. Krzysztofa Masłonia, Macieja Rosalaka, Tomasza Stańczyka, Bogdana Boruckiego, Janusza Karaczewskiego, Jarosława Krawczyka, Warszawa 2008

Portret ojca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory.

LITERATURA PODMIOTU

1. Władysław Reymont: Chłopi (Tom I). Wrocław 1997
2. Honoriusz Balzac: Ojciec Goriot. Wrocław 1996
3. Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem. Wrocław 1997
4. Jan Kochanowski: Treny. Warszawa 1976
5. Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy. Wrocław 1997
6. Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1970

LITERATURA PRZEDMIOTU

1. Dorota Nosowska: Leksykon motywów literackich. Bielsko- Biała 2004
2. Anna Popłowska: Słownik bohaterów literackich. Kraków 2003
3. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska: Szkolny słownik motywów literackich.Warszawa 1998
4. http://www.polskina5.pl/. [online]

Portret władcy w literaturze

Bibliografia

I. Literatura podmiotu
1. Pismo Święte Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Poznań 1990, Księga Salomona
2. Joseph Bedier, Pieśń o Rolandzie, Kraków 2007
3. Sofokles, Król Edyp, Kraków 2004
4. Wiliam Szekspir, Makbet, Łódź 1976
5. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, Wrocław 1973

II. Literatura przedmiotu
1. Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska, Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998
2. Kotarski Edmund, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1969
3. Jacek Sokolski, Literatura staropolska, Wrocław 1999
4. Irena Janicka, Posłowie. W: William Szekspir, Makbet, Łódź 1974
5. Roman Mazurkiewicz, Zrozumieć średniowiecze, Tarnów 1994
6. Czesław Miłosz, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jako prototyp polskiego dramatu. W: tegoż, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993